Advokatfirmaet Tellesbø har bred erfaring.

Tar alle typer saker innen formuerett, forvaltning, menneskerettigheter, asylrett og strafferett. Høy frikjenningsprosent. God til å oppnå forlik. Megler også i barnesaker og skifte: Partene har felles advokat. Mindre motsetninger og sparte utgifter.

Solid erfaring med forvaltningsrett, plan- og bygningrett, eierseksjonloven, barnefordelingssaker, skifte, inkasso, tvangsinndrivelse og ytringsfrihet.

 

Vi har per dags dato erfaring med følgende lover:

 • Aksjeloven
 • Anskaffelsesloven
 • Ansvarlighetsloven
 • Arbeidsmiljøloven
 • Arvelova
 • Avhendingslova
 • Avtaleloven
 • Barnelova
 • Bilansvarslova
 • Dekningsloven
 • Designloven
 • Domstolloven
 • ehandelsloven
 • Eierseksjonsloven
 • Ekomloven
 • EOS-loven
 • Ekteskapsloven
 • Folketrygdloven
 • Forbrukerkjøpsloven
 • Foreldelsesloven
 • Gjeldsbrevlova
 • Grannelova
 • Grunnloven
 • Hevdslova
 • Husleieloven
 • Håndverkertjenesteloven
 • Inkassoloven
 • Jordlova
 • Kjøpsloven
 • Kommuneloven
 • Konkursloven
 • Konsesjonsloven
 • Kretsmønsterloven
 • Kringkastingsloven
 • Kulturminneloven
 • Legemiddelloven
 • Lov om sosiale tjenester i NAV
 • Menneskerettsloven
 • Naboloven
 • Naturmangfoldloven
 • Odelslova
 • Offentleglova
 • Panteloven
 • Partiloven
 • Personopplysningsloven
 • Politiloven
 • Psykisk helsevernloven
 • Regnskapsloven
 • Rettsgebyrloven
 • Rettshjelploven
 • Rettsutdragsloven
 • Riksrettsrettergangsloven
 • Selskapsloven
 • Sikkerhetsloven
 • SIS-loven
 • Skadeserstatningsloven
 • Skatteloven
 • Skifteloven
 • Straffeloven
 • Straffeprosessloven
 • Stiftelsesloven
 • Tinglysingsloven
 • Tvisteloven
 • Varemerkeloven
 • Åndsverksloven